Roussanou Monastery, Meteora, Greece.

Roussanou Monastery, Meteora, Greece.

Roussanou Monastery, Meteora, Greece.
Roussanou Monastery, Meteora, Greece.